خس و خاری قیلمیشدی بالش و بستر

۱۴ مگر بیر سحر کیم، دل زار و مضطر
خس و خاری قیلمیشدی بالش و بستر