جاج ائتدی لر

جن لر جاج الجنونی جعبه ده جاج ائتدی لر
مجمع جمجامی جبرا جهره ی تاج ائتدی لر
جیردیلار جوزای جوری جامه داران جفا
جرعه جرعه، جذبه جذبه  جبری حراج ائتدی لر
جهدجادو ائتدی لر جیران کیمین جاشولاری
جنگل جنجالی جنب الحاج معراج ائتدی لر
جلبکستان وجودین جوشن این  جیردیردیلار
جیره جویان جنانی جنگ ده آج ائتدی لر
جوخه جوخه، جوجه جوجه، جفته جفته، جوربه جور
جلبتای جلابی جیرفته جک ساج ائتدی لر
جمله پردازان جاهد جهد ائدیب لر جملگی
عاصمین بو جونگونا مین معنی اخراج ائتدی لر
جارچکیب جبار اکیب جذب ائتدی لر جام آلدی لار
جنبل وجادو ائدیب محتاجی حلاج ائتدی لر