رۆباعیلر

I
ای نشأت-حۆسن-عشقه تأثیر قؽلان!
عشقیله بینای-کؤونی تعمیر قؽلان!
لئیلی سر-زۆلفینی گیرئهگیر قؽلان!
مجنون-حزین بوینونا زنجیر قؽلان!
II
توتسام طلب-حقیقته راه-مجاز،
افسانه بهانه‌‌سیله عرض ائتسم راز،
لئیلی سببیله وصفم ائتسم آغاز،
مجنون دیلی ایله ائتسم ایظهار-نیاز.
III
لۆطف ایله شب-اۆمیدیمی روز ائیله!
ایقبالیمی تؤوفیق ایله فؽروز ائیله!
لئیلی کیمی لفظیمی دیلفروز ائیله!
مجنون کیمی نظمیمی جیگرسوز ائیله!