بیر بولبولم

بیر بولبولم ائیله میش زمانه
غم اوخلارینا سینم نشانه
ای دلبریم ، او قاشون گور اوخشار
ابروی مقوسه کمانه
او آلدادیجی شیرین کلامون
قیلدی منی دهرده فسانه
تک من دگیلم مین عاشقی سن
مجنون کیمی ائیله دین دیوانه
بو بی کس و زار و ناتوانی
بالله گتیرمیسن امانه
بیر نامه یازیب جگر قانیندان
او جانبه ائیله دیم روانه
«حیران» اسیر عشقون اولموش
آخیر توتوشوب چکیر زبانه