بیر بولبولم

بیر بولبولم ائیله‌میش زمانه
غم اوخلارینا سینم نشانه
ای دلبریم، او قاشون گور اوخشار
ابروی مقوسه کمانه
او آلدادیجی شیرین کلامون
قیلدی منی دهرده فسانه
تک من دگیلم مین عاشقی سن
مجنون کیمی ائیله دین دیوانه
بو بی کس و زار و ناتوانی
بالله گتیرمیسن امانه
بیر نامه یازیب جگر قانیندان
او جانبه ائیله‌دیم روانه
«حیران» اسیر عشقون اولموش
آخیر توتوشوب چکیر زبانه