شراب و فاتحه

ای اوزون ام الکتاب و فاتحه،
قاشلارین وحی و خطاب و فاتحه.
ساخلامیش ماهی نقاب و فاتحه،
جان فزا لعلین شراب و فاتحه.