بئلینه

بیر خیال ائتدیم گمان دیر بئلینه،
دئدی کیم، مویی – میان دیر بئلینه،
عاشیقم مونجا زامان دیر بئلینه،
جان دیلرسن درمیان دیر بئلینه.