مغبون اولا

قاش و کیرپیک یئدی اولدو ساچ ایله،
حق کتابی اوشبو بابدان آچیلا.
چون کی بو سرّ کشف اولوبان ساچیلا،
مغبون اولا اول بو تهلو خاچ ایله.