ای گول سوسن

ای گول سوسن، سنی بیر ناتوان چکمیش مگر؟
بیر مه عالی مقامه بند اولان چکمیش مگر؟

بویله تاریک رنگله گیرمیش او، قصره بلیمه‌ییب،
سیلیلر روخسارینا اول باغیبان چکمیش مگر؟

چونکی بو گولشنده سرگردان گزه ن لر چوخدو چوخ،
اول سببدن پاسبان خوش نشان چکمیش مگر؟

رنگ و بوییندن، مزین دیر بساط بزم گول،
خامۀ نقاش قدرت گولسیتان چکمیش مگر؟

بو قدر لطف و نزاکت کیم، سنین حوسنونده دیر،
لطف و طعبیله (ایری ناغارا) سنی او ناتوان چکمیش مگر؟