حکیمه جان!

سن وطندن ساری قلبین دویونورسه، مارالیم!
وطنین ده مارالیندان ساری قلبی دویونور.
وطنی باغریوا باسسان سئوینرسن ینه سن،
که وطن ده بالاسین باغرینا باسسا سئوینر.
منیم عشقیم اوجالیب غربت اولوب دنیا منه
دوست دویانمیر دویونور،دشمن اویانمیر اونور