ای شاخ گول، سنین سر کؤیین اسیری دیر

کؤیینده خضر دیدۀ بیداردیر، کؤنول،
توفیق یاردیر اونا کیم، یاردیر، کؤنول.
هانسی دیل ایله کیمسه کؤنول وصفین ائیله یه -
کیم، هر قدر دئسن، دئمه سن واردیر، کؤنول.
بیهوشی لر تعمولو هوشیاره بنزمز -
کیم، بیخبرلیگینجه خبرداردیر، کؤنول.
چوخ اضطراب کؤیینه گئتمکده ائیله‌مه،
آهسته ای رفیق کی، بیماردیر کؤنول.
ای شاخ گول، سنین سر کؤیین اسیری دیر،
هرچند بوی گول، کیمی سیّاردیر، کؤنول.
قؤوسی، آیاغ گئدرمی سر کوی یاری دن،
ای مرغ پرشکسته، گرفتاردیر، کؤنول.