محرابه سیّد ائتمز ایدی باش، اگیب نیاز

ای گلشن بهشت جمالین نشانه سی،
کوثر او لعل شهد مثالین نشانه سی،
محرابه سیّد ائتمز ایدی باش اگیب نیاز،
تاغیندا اولماسایدی هلالین نشانه سی.