بایاتی

من عاشیقم قاراباغ،
شکی، شیروان، قاراباغ.
تئهران جنّته دؤنسه،
یاددان چؽخماز قاراباغ.