فضولی، دئمه یئتمک منزل مقصوده مشکل دور

کؤنول، یئتدی اجل، ذوق رخ دلدار یئتمزمی؟
آغاردی موی سر، سئودای زلف یار یئتمزمی؟
یئتیردی باشینی گردون ایاغه بار محنتدن،
خیال حلقۀ گیسوی عنبربار یئتمزمی؟
سنه یئتدی اجل پیمانه سین نوش ائتمه یه نوبت،
هوای چشم مست وغمزۀ خونخوار یئتمزمی؟
یئتر اولدی قولاغه بانگ رحلت دهر باغیندان،
نه دورموشسان، تماشای گل رخسار یئتمزمی؟
یئتر، جمع ایله بار معصیت، تغییر اطوار ائت،
حیا قیل، یوخمودور انصافین، اول کیم وار، یئتمزمی؟
هدایت منزلینه یئتدی لر سعی ایله اقرانین،
ضلالت ایچره سن قالدین، سنه اول عار یئتمزمی؟
فضولی، دئمه یئتمک منزل مقصوده مشکل دور،
توتان دامان شرع احمد مختار یئتمزمی؟