نظام عالم ایچون اسکیک اولماز اهل صلاح

نه مشکل اولسا قیلیر چرخ روزگاریله حل
مروریله آچیلیر تاب تار طول امل.
کؤنول مرادینی تدریج ایله بولور حاصل،
تحمل اولسا یئتر دامن مطالبه ال.
نظام عالم ایچون اسکیک اولماز اهل صلاح،
قوماز امورینی عالم معطل و مختل.
فراست اهلی کم اولماز صلاح ملت ایچون
بو نظم سلسله سی ائیله مز قبول خلل.
جهانی چرخ مدبردن ائیله مز خالی،
دئگیل مصالح مستعمل جاهان مهمل.
نه لطف دور یئنه کیم، خطۀ عراق عرب
کمال معرفت کردگاره اولدی محل،
نشان رونق بغداد دیر بو کیم، قیلمیش
ظهور لطف مجدد خدای عزوجل.
مصور ائیله‌دی نقش سعادت ابدی،
بساط بقعۀ بغداده نقشبند ازل.
منور ائیله‌دی عدلیله اولیا برجون،
همای اوج هنر، قطب اعدل و اکمل.
معین شرع شریف نبی محمد بگ
کی، ذکری دیر سبب ذکر احمد مرسل.
زهی بلند مقامی کی، پایۀ قدری
علو طارم اعلایی گؤستریر اسفل.
سمند قدری اگر سالسا میخ ریزۀ نعل،
اولور جواهر اکلیل مشتری و زحل
نه ملکه کیم، اثر التفات سالسا شرف،
اولور خزانی باهارا، غم نشاطا بدل.
وجود بی بدل آفتابدور، امّا
بیر آفتاب کی، دایم مداری اولا حمل.
بلند قدر شها، سنسن اول سعادتمند
کی، شأن قدرینه دیر آیت وفا منزل.
تفحص ائیله سه‌لر حسن عافیت اهلین،
جمیع خاطره سنسن خطور ائدن اول.
میّسر اولسا طریق اطاعتین خلقه،
ممالک ایچره اولور رفع اختلاف ملل.
احاطه قیلسا جمیع اموره تدبیرین،
حدود ملکده مرفو اولور رسوم جدل.
موافقه شرف طلعتین ممد حیات،
مخالفه اثر مقدمین حضور اجل.
دئگیل زمانه ده مخفی دبیر رأییندن
حساب دفتر دانش، مفصل و مجمل.
حکیم معرفتین صحله ملتفت اولالی
پوزولدو معرکۀ فتنه و بساط حیل.
سارالدی شهد کلامیندن اهل مکر یوزو،
مزید علت سفرا اولور شفای عسل.
گئدیردی حدت قهرین فساد طغیانین،
قیلیر مضرت بلغم ازاله سین حنظل.
شها، فضولی بی دل دعای دولتینی
بیلیب دیر احسن اعمال خیر و حسن عمل.
همیشه جاه و جلال ایله مستدام اول کیم،
مدار امن و امانسان، نظام دین و دول.