رسوای جهان ایلمیسن

ای ستمگر منی رسوای جهان ایلمیسن
گوزومون یاشینی چون دجله روان ایلمیسن
همنشین ایلمیسن دشمنی ای مایه ناز
رشگدن جانیم آلیب، باغریمی قان ایلمیسن
گون کیمی عارضوه زلف چلیپانی سالیب
گونی گور ابر سیه آلتدا نهان ایلمیسن
نازیله، عیشوه ایله، سئر ائلییب گلزاری
گوستریب معجزه سن، سرو روان ایلمیسن
بیر جانیم وارایدی ای شوخ کی آلدین
او زمان ئوزگه جان داخی بو بی کسده گمان ایلمیسن
قاشلارین تیغ سیتم آلمیش اله، کیرپیگین اوخ
یولدوروبسن منی ناحق یئره قان ایلمیسن
نه اوچون ای شوخ نقابین گوتوروبسن اوزدن
روی خورشید و شی خلقه عیان ایلمیسن
آلمیسان عقلیمی سردن منیم ای آفت جان
قدیمی مئحنت هجرینده کمان ایلمیسن
حسرت وصلویله ای مه، من حیرانی
باشی یرده، گوزی یولدا نگران ایلمیسن