امیر اولدو بیزه

مسجد و مئیخانه بیر اولدو بیزه،
دیو ایله شیطان اسیر اولدو بیزه،
غم فرح، تیکن حریر اولدو بیزه،
دلبرین عشقی امیر اولدو بیزه.