قوربان کامان ابروسونا

وئرمه مک دیل دیلبرین گیسوسونا،
سیغمایا عاشیق لرین ناموسونا.
سر فدا دیر فتنۀ جادوسونا،
جان دخی قوربان کامان ابروسونا.