فرعی نه؟

اصلینی قویدوم یاپیشدیم فرعی نه،
فیکر قیلدیم من جلیلین صون اینه.
بو وجودی – پاکدان قیلدیم سئوال،
بو سئوالین اصلی سنسن، فرعی نه؟