شیشۀ معناسی نه

گر ایرسن صورتین معناسینه،
بیله سن صورت ندیر، معناسینه،
اهلی – معناسی شیشه سینه آتما داش،
حیف اولا کیم، شیشۀ معناسی نه.