وه کی، من بیچاره‌نی بیچاره قؽلدین عاقیبت

وه کی، من بیچاره‌نی بیچاره قؽلدین عاقیبت،
دربه‌در سالیب منی آواره قؽلدین عاقیبت.

قؤنچه تک آغزیم دولو خوناب-حسرت ائیله‌ییب،
گۆل کیمی پیراهنیمی پاره قؽلدین عاقیبت.

آنجه گۆلدون من فقیر-ناتوان احوالینه
کیم، نصیبیم گیریه‌ی-همواره قؽلدین عاقیبت.

گرچی اؤلدوردون من-بیمارینی حسرت بیله،
شۆکر کیم، تابوتوما نظاره قؽلدین عاقیبت.

چاک قؽلدین کیشوری‌نین کؤنلینی تیغ-هیجر ایله،
رازی پۆنهانی آنون آشکاره قؽلدین عاقیبت.