درد و بلامی راه محبتده قیلما کم

یا رب، کمال بارگه کبریا حقی!
یعنی فروغ نور رخ مصطفی حقی!
صبح وصاله ایله بدل شام هجریمی،
صبحون دمیندکی نفس دلگشا حقی!
قیل غرق بحر عشقه وجودیم سفینه سین،
فرمان خضره موسی ائدن اقتدا حقی!
اهل ضلالتم، منه گؤستر هدایتین،
اهدای راه دوست قیلان مقتدا حقی!
درد و بلامی راه محبتده قیلما کم،
راه محبتین دکی درد و بلا حقی!
اندوه و درده کؤنلومی صاحب تحمل ائت،
درده تحمل ایله ین اهل رضا حقی!
اخلاصیم ائت فضولی دعایا کیمی درست،
درگاهدا اجابته لایق دعا حقی!