گرچی نعمت چوخ

چوخ تفاخر قیلما جمع مال ایله، ای خواجه کیم،
سیم و زر جمعیتی اهلی غرور ائیلر سنی.
بارگاهی قُربدن جمعیت مال و منال،
هر نه مقدار اولسا، اول مقدار دور ائیلر سنی.
گرچی نعمت چوخ، کیفایتدن تجاوز قیلما کیم،
امتلا بار بدن دیر، بی حضور ائیلر سنی.