ذلته معتاد

۴۳ ای خواجه، گر قولوندان اوغوللوق مراد ایسه،
شفقت گؤزیله باخ اونا دایم اوغول کیمی.
ور اوغلونو اومورسان اولا صاحب ادب،
البته، ائیله ذلته معتاد قول کیمی.