کیم ولایت دن دگیل خالی

پادشاه بحر و بر، سلطان سلیمان ولی،
اول کی محض عدل دیر ذات ولایت پروری.
خالی اوندان اولماسین یارب ولایت تا ابد،
کیم ولایت دن دگیل خالی، صفای جوهری.