روش سلسلۀ دهر ملول ائتدی بیزی

گلین، ای اهل حقیقت، چیخالیم دنیادن،
غیریئرلر گزه لیم، اؤزگه صفا لر گؤره لیم.
سیر گرمیت غوغای قیامت قیلالیم،
وضع جمعیت هنگامۀ محشر گؤره لیم.
روش سلسلۀ دهر ملول ائتدی بیزی،
نئجه بیر دهرده اوضاع مکرر گؤره لیم.