هر جان که عاشق اولمادی، جانانه یئتمه‌دی

هر جان که عاشق اولمادی، جانانه یئتمه‌دی،
سودای عشقه، زلف پریشانه یئتمه‌دی.
آصف مثال قدر سلیمانی بیلمه‌ین،
اولدو گدا و حضرت سلطانه یئتمه‌دی.
عشقین یولوندا کیم که قدم قویمادی به صدق،
کام وصاله ایرمه‌دی، درمانه یئتمه‌دی.
قدر وصال لعلینی هر جان که بیلمه‌دی،
آب حیات، چشمه‌ی حیوانه یئتمه‌دی.
هر کیم حقیقی حالینی بیلمز به کوی دوست،
دارالخلوده، روضه‌ی رضوانه یئتمه‌دی.