قدّین کیمی ستوده صنوبر نه یئرده وار

قدّین کیمی ستوده صنوبر نه یئرده وار
عنبر فشان ساچین کیمی عنبر نه یئرده وار؟
خط رخون که آیهً سبع المثان ایمیش،
بو حسن ایله خطوط معنبر نه یئرده وار؟
شیرین لبین حدیثی که جان بخش عالم است،
بو ذوق ایچینده قند مکرّر نه یئرده وار؟
اوّل قلم که قدرتی چکمیش جمالینا،
نقاش چین ده بؤیله مصوّر نه یئرده وار؟
حسنون بیاضینه دوشه‌لی دانهً سیاه،
بو طور ایچینده خال مدوّر نه یئرده وار؟
باد صبا ده نکهت زلف و رخون کیبی،
رضوان ایچینده بوی معطّر نه یئرده وار؟
ایچدی حقیقی جام لبین خمرینی دئدی:
بو طور ایچینده ماه مطهّر نه یئرده وار؟