زُلف و رُخون که شام و سحردن خبر وئرور

زُلف و رُخون که شام و سحردن خبر وئرور،
اونون مشامی روح بشردن خبر وئرور.
شیرین لبین حدیثی که جانبخش عالم است
شکر ائیلرم که شهد و شکردن خبر وئرور.
موسی چو بیلدی رمز انااللهی عارفه،
آنست ناری طور و شجردن خبر وئرور.
هرکیم که گؤردو شوق رخون آفتابینی،
اهل بصیره نور بصردن خبر وئرور.
پیوسته توکدی قانیمی مستانه چشم ایله،
اول غمزه‌لر که خون جگردن خبر وئرور.
میدان ایچینده اولمالدی اسفندیار عشق،
هر بیهنر که عیب و هنردن خبر وئرور.
کشف ائیله‌دی حقیقی حدیثین بیانینی،
اول درفشانی گؤر که گهردن خبر وئرور.
هر کیم که گؤردو وجهیوی ای خسرو زمان!
اهل جهانه دور قمردن خبر وئرور.