سن هنوز، ای ساده، بو مضمونی ادراک ائتمدین

ای صفای صورتین قیدین چکن، بیل کیم، هنوز
زنگ دن آیینۀ ادراکینی پاک ائتمدین.
زنگ دیر آیینۀ ادراکه هر صورت کی وار،
سن هنوز، ای ساده، بو مضمونی ادراک ائتمدین.