بیاض حسن حالیم، خال روی روزگار ائتدین

الیندن آه لر، ای اختر بخت سیاهیم، کیم،
منی خلق ایچره عالیقدر ایکن، قایتده خوار ائتدین.
قیلیب خورشید حرمان مطلع امید گردونون،
وجودیمدن مثال سایه، سلب اعتبار ائتدین.
سواد دیده می مطلق بیاض عینه دؤندردین،
بیاض حسن حالیم، خال روی روزگار ائتدین.