بیر حکیم کاملین دارالشفای حیکمتین

ای خطا لفظ ایله قرآنین شکوهین سیندیران،
معجز آیات قرآندان حذر قیلمازمسان؟
هر الف بیر خنجر خونریز برّان دیر سنه،
خنجر خونریز برّاندان حذر قیلمازمسان؟
بیر حکیم کاملین دارالشفای حیکمتین،
ائتمک ایسترسن خراب، اوندان حذر قیلمازمسان؟