هر کیم که گؤرسه شمع جمالین چراغینی

هر کیم که گؤرسه شمع جمالین چراغینی،
آنست و نار ایلن قویا قلبینده داغینی.
چکدی کمند دام بلایه منی ساچین،
تا سالدی آفتاب اوزونه پرّ ِ زاغینی.
ای نکته‌ی حقیقت عشقه مرید اولان،
پیر طریقه سور ره عشقین سوراغینی.
یارین وصالی وصل چو دارالخلود ایمیش،
یارب نصیبه قیل سنه اول وصل باغینی.
خمر الستدن اولمایا سرمست جاودان،
خمر لبیندن ایچمه‌ین عشقین ایاغینی.
وجهینده نور و ظلمتی تا گؤردو اهل عشق،
وئرمز ایکی جهانه سیاه ایلن آغینی.
یارین حقیقی جنّت وصلین طلب قیلور،
نار جحیمه سالدی چو اهل دوزاغینی.
هر کیم ایریشدی نکهت زولفون نسیمینه،
باد صبا ده قیلدی معطّر دماغینی.