سرو اولدو شاه سدره‌ی رضوانینا طفیل

سرو اولدو شاه سدره‌ی رضوانینا طفیل،
ماء معین چشمه‌ی حیوانینا طفیل.
تا قیلدی مشک نافه ساچین بویونا نثار،
مهتاب اولدو شمع شبستانینا طفیل.
عالمده شاه حسن سنی قیلدی چون اله،
خوبان اولدو صورت رحمانینا طفیل.
ریحان و یاسمین و گلستان و ارغوان،
گلزار ایچینده غنچه‌ی خندانینا طفیل.
آب حیاته جام لبیندن ایریشدی خضر،
ظلمات اولدو زلف پریشانینا طفیل.
هر سالکین که مسکنی کوییندیر، ای قمر!
قیلدی جهانی مهر درخشانینا طفیل.
چون خسرو حقیقی سن اولدون زمانه‌یه،
آفاق اولدو حکم سلیمانینا طفیل.