چو سونبولوندن اونون پیچ وتابه دوشدو کؤنول

چو سونبولوندن اونون پیچ وتابه دوشدو کؤنول،
توتوشدو آتش عشقینده تابه دوشدو کؤنول.
گؤرهنده آیه‌ی رخسارین اول پری زادین،
حروف وجهلن ام الکتابه دوشدو کؤنول.
نه وصل ایمیش که اونون حسرت و فراقیندا،
گهی تعشّقه، گه اضطرابه دوشدو کؤنول.
گؤزومدن آبیمی باغریم قانی روان ائده‌لی،
به دست دامن دلبر خضابه دوشدو کؤنول.
چو اسدی دان یئلی عنبر فشان ساچیندان اونون،
نسیم مشک ایله پس مشک نابه دوشدو کؤنول.
عتاب و ناز ایله یاخدی حقیقی]نی[ یاری،
اول اهل نازایله ناز و عتابه دوشدو کؤنول
بیر اولدو مشرب توحید عشق لم یزلی،
چو واحد ابدیله خطابه دوشدو کؤنول.